Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat
1. A játékok szervezője és lebonyolítója:
A GO HEALTH elnevezésű Facebook oldalon szervezett nyereményjáték szervezője a GOHEALTH KFT. ( Tápiószentmárton Rákóczi Ferenc u 12 )
2. Játékok leírása:
A Szervező a nyereményjátékokat a Go Health oldalon meghirdetett posztban teszi közzé, amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: "Játékszabályzat") 3. pontjában meghatározott személyek (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt.
A játék időtartama: A nyereményjátékok mindig a poszt közzétételének időpontjától kezdődnek, és az adott posztban meghatározott ideig tartanak.
Játék menete: A résztvevő Játékosoknak a nyereményjáték posztjában megadja a játék feltételeit. A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között a lebonyolító sorsolás útján választja ki a játék nyerteseit a nyereményjáték lezárását követően.
3. Játékosok
A nyereményjátékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki
• a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti,
• hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), nyertesség esetén a kézbesítéshez szükséges további adatait (lakcím és telefonszám) jelen nyereményjátékkal összefüggésben kezelje, és
• a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.
Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és a nyereményjáték posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.
Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilját, illetve nem saját e-mail címét veszi igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.
A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, a lebonyolító, valamint a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő egyéb cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, és mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.
A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:
• obszcén, szexuális tartalmúak;
• mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy világnézeti hovatartozását sértők;
• rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;
• közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők
• valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;
• mások alkotmányos jogait sértők;
• jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak
• hirdetéseket, reklámokat közzétevők;
• mások személyes adataival visszaélők;
• valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.
A nyereményjátékban résztvevő Játékos közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.
A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag, nyertesenként kerül sor.
A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje megváltozása), a nyeremények kézbesítésének a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.
A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás a [info@gohealth.hu] e-mail címen keresztül kérhető.
4. Nyeremény,
A nyereményjátékban 2 nyertes kerül kiválasztásra, a nyereménye a posztban megjelölt termék. A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményeket megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse. A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre.
5. Nyertesek meghatározása:
A nyereményjátékban 2 nyertes kerül kiválasztásra. A szervező az adott nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül legkésőbb az utolsó játéknapot követő munkanapon határozza meg, hogy kik az adott nyereményjáték nyertesei. A nyertes kiválasztásának módja sorsolás. A lebonyolító által felállított két tagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő célszoftverrel, azaz gépi sorsolással összesen 2 nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a lebonyolító telephelye (cím: 2711 Tápiószentmárton Rákóczi Ferenc u 12). A sorsolásról a bizottság elektronikus másolatot készít és archivál.
Több komment írása a tartalom alá nem növeli Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson.
6. Nyertes értesítése, nyeremény átadása
A szervező a nyerteseket legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertesek meghatározását követő munkanapon értesíti Facebook-posztban az oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével, illetve a kisorsolt nyertesek kommentjére adott válasz kommenttel.
A nyertes az oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, később már nincs lehetősége erre.
A nyereményt a szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertesek által önként megadott
magyarországi címre. A szervező 2 héten belül juttatja el a nyertes számára a nyereménycsomagot, attól számítva, hogy a Szervező megkapta a nyertestől a nyeremény postázásához szükséges összes adatot. A Szervező a nyeremény kézbesítését maximum kétszer kíséreli meg. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt, illetve lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítót nem terheli felelősség.
A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget és a nyeremények kézbesítésével járó költséget a szervező viseli.
7. Adatvédelem
A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása.
A megadott adatok kezelője a Szervező, mint Adatkezelő.
Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.
A nyerteseket a Szervező a Facebook felhasználói nevük alapján azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét az Oldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor az Oldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e
A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a feladatra adott válasz elküldésével (pl komment írása, fotó beküldése) adják me
A Játék során kezelt személyes adatok köre:
• név, Facebook ID (nyereményjáték nyertesének megállapítása érdekében )
• életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e
• a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében),
• a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban).
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szervező és a Lebonyolító az adott cél megvalósulásáig kezeli. Az adatok nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertesek adatai, amelyeket az Adatkezelő a nyeremény eljuttatásának céljából a cél megvalósulásáig őriz meg.
A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő kezeli a Játék időtartama alatt:
GO Health
2711 Tápiószentmárton Rákóczi Ferenc u 12
telefonszám: +36 20 412 5999
info@gohealth.hu
A Játék lebonyolításáért felel. Ennek során a Játékkal kapcsolatban a Szervező által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza.
A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu).
8. Vegyes rendelkezések
A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik.
A szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, az oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen, tisztességtelen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.
A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
A nyertesek az adott feladat teljesítésével
a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Facebook oldalán.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereménnyel helyettesítse.
A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma, kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, vagy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjátékot visszavonja. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.
Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.
Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.
Go Health
Tápiószentmárton, 2023.11.09